REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAGRYWKI.COM

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego zagrywki.com (zwanego dalej „Sklepem”) jest Zagrywki Katarzyna Walentynowicz, ul. Górczewska 181 lok. 307c, 01-459 Warszawa, NIP: 7441721927, REGON 363652678.
2. Sklep prowadzi sprzedaż internetową gier planszowych.
3. Wysyłka jest realizowana w obrębie całego świata.
4. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@zagrywki.pl oraz pod numerem telefonu + 48 722 168 614.
5. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

1. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może złożyć: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”). Osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, a także osoba, która została ograniczona w zdolności do czynności prawnej, może złożyć zamówienie za pośrednictwem rodzica lub innego prawnego opiekuna.
2. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony zagrywki.com.
3. Zamówienia mogą być składane codziennie przez 24 h na dobę, nie wyłączając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 10:00 – 17:00.
5. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, jest potwierdzane poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep.
6. Przy składaniu zamówień Zamawiający podaje: nazwę i ilość zamawianego towaru oraz adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar.
7. Zamówienia są wysyłane do Zamawiającego w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zrealizowania płatności za zamówienie.
8. Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Zamawiającego. Sklep ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu produkt bez wad.
9. Płatność za dostawę pokrywa Zamawiający.
10. Ceny w Sklepie w wersji polskojęzycznej strony wyrażone są w polskich złotych. Ceny w Sklepie w wersji angielskojęzycznej strony wyrażone są w euro.
11. Zamówienie realizowane jest w cenie, która w momencie jego składania obowiązywała na dany produkt i była wyszczególniona przy dokładnym opisie produktu oraz została wskazana w automatycznym potwierdzeniu wysłanym na e-mail. Całkowity koszt zamówienia, w tym koszt przesyłki wskazywany jest Zamawiającemu przed naciśnięciem przycisku „potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
12. Sklep ma prawo organizować wszelkiego rodzaju czasowe promocje i wyprzedaże, a także może zmieniać ceny produktów. Każde zamówienie jest realizowane w cenie, jaka w momencie jego składania była wyszczególniona przy składanym produkcie, w związku z czym wszystkie towary zamówione przed wejściem w życie zmiany ceny zostają wysyłane w cenie sprzed modyfikacji. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania całej płatności.
13. Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
14. Kwoty podane w Sklepie dotyczą produktów zamawianych za pośrednictwem strony internetowej.
15. Ceny w Sklepie dotyczą jedynie zamówień złożonych przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.zagrywki.com.
16. W przypadku chwilowego braku towaru bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną i ustalany jest dalszy przebieg zamówienia – w zależności od decyzji Zamawiającego zamówienie zostaje anulowane (w przypadku wpłacenia ceny następuje jej zwrot w całości) lub też okres realizacji zamówienia zostaje przedłużony o ustalony pomiędzy Stronami czas.
17. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zmianę okresu realizacji zamówienia ze względu na braki magazynowe, w zależności od decyzji Zamawiającego zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w zakresie pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
18. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Zamawiającym przez podany przez Zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie.
19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający poda błędny adres dostawy lub inne dane niezbędne do realizacji zamówienia..
20. Faktura dołączana jest do zamówień na prośbę Zamawiającego.
21. Zmian w zamówieniu można dokonać, kontaktując się ze Sklepem pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi (telefon lub e-mail) pod warunkiem, że pozwala na to status realizacji zamówienia.
22. Złożenie zamówienia w Sklepie, które następuje poprzez uzupełnienie stosownych danych w procesie zamówienie oraz jego potwierdzenie poprzez naciśnięcie na stronie przycisku „potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, jest prawnie wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.
23. Zamawiający ma obowiązek powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

PŁATNOŚCI

1. Dokonując zakupu w Sklepie, Zamawiający ma możliwość opłacenia zamówienia przy pomocy przelewu bankowego (wersja polska strony) lub płatności elektronicznej w systemie tpay.com (wersja polska strony) lub PayPal (wersja angielska strony).
2. Dane osobowe Zamawiającego powierzane są Spółce tpay.com / Firmie PayPal na cele wykonania transakcji. Sklep pozostaje administratorem tych danych.
3. Wybierając opcję przelewu bankowego, Zamawiający dokonuje przelewu za zamówiony towar zgodnie z następującymi danymi: Zagrywki Katarzyna Walentynowicz, ul. Górczewska 181 lok. 307c, 01-459 Warszawa, nr konta firmowego mBank S.A. 65 1140 2004 0000 3102 7649 6189. Do realizacji zamówienia w takim przypadku Sklep przystąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. W przypadku zamiaru złożenia przez Zamawiającego reklamacji produktu, w szczególności w przypadku posiadania przez produkt wad fabrycznych, produktu niezgodnego ze złożonym zamówieniem lub z innego powodu, Zamawiający winien przesłać produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sklepu z dopiskiem: „Reklamacja”.
2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu na koszt Sklepu, przy czym w razie uznania reklamacji za zasadną, Sklep zwróci Zamawiającemu koszt przesyłki.
3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle życzenia Zamawiającego zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Zamawiającemu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na formularzu zawartym w Załączniku do niniejszego Regulaminu lub w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Zagrywki Katarzyna Walentynowicz, ul. Górczewska 181 lok. 307c, 01-459 Warszawa lub mailem na adres biuro@zagrywki.com) oraz odesłać na adres wskazany w pkt. 1 INFORMACJI OGÓLNYCH towar nienoszący śladów użytkowania, nieuszkodzony oraz w stanie oryginalnym.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zwracane są otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.
6. Zamawiający powinien odesłać rzecz na adres Zagrywki Katarzyna Walentynowicz, ul. Górczewska 181 lok. 307c, 01-459 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
7. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Zagrywki Katarzyna Walentynowicz, ul. Górczewska 181 lok. 307c, 01-459 Warszawa
Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie zagrywki.com są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane również w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę.
4. Zamawiający może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i/lub na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia pod adres: sklep@zagrywki.com lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa.

PLIKI DO POBRANIA
Załącznik nr 1: Odstąpienie od umowy